Patikimas ir patogus draudimas

Visos draudimo paslaugos JUMS

Draudimo brokerių įmonė
TPVCA

TPVCA

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas

KASKO

KASKO

Savanoriškas transporto priemonių draudimas

Turto draudimas

Turto draudimas

Turto draudimas

Kelionės draudimas

Kelionės draudimas

Kelionės draudimas

Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas

Įvykus nelaimei

Pirmąsias minutes nedarykite nieko

Ką galėjote, Jūs jau padarėte, ir dabar tikriausiai esate šoko būsenoje. Jums tiesiog būtina aprimti, susitvardyti. Būdamas tokios būsenos žmogus negali kontroliuoti savo veiksmų, o paskubomis padarytų žingsnių pasekmės gali būti skaudesnės nei pati avarija.

Realiai įvertinkite incidento pasekmes

Išjunkite variklį, jei jis veikia, įjunkite avarinę signalizaciją. Be reikalo nelakstykite aplink automobilį, vertindamas avarijos pasekmes, - tai padaryti dar tikrai suspėsite. Pirmiausia, ir svarbiausia, įsitikinkit, ar autoįvykyje nenukentėjo žmonės. Jeigu, nelaimei, yra nukentėjusiųjų, kuo skubiau kvieskite „Greitąją pagalbą", o paskui policiją. Juo labiau, telefono numeris yra tas pats - 112.

Pasirūpinkite eismo įvykio liudytojais, užsirašykite jų vardus, pavardes, telefono numerius, adresus ir kitą svarbią informaciją. Jeigu įvykis sudėtingesnis arba nukentėjo žmonės, paprašykite liudytojų, jeigu jie gali, palaukti atvykstant policijos pareigūnų.

Nukentėjusiems suteikite pirmąją pagalbą

Tačiau jeigu trauma atrodo rimta, jokiu būdu nejudinkite nukentėjusiojo! Bandydami suteikti nekvalifikuotą medicininę pagalbą galite tik apsunkinti nukentėjusiojo padėtį. Kol neatvyko medikai, reikia užfiksuoti sužeistojo kūną, kad nebūtų komplikuoti galimi stuburo pažeidimai, kaulų lūžiai, traumos. Nepamirškite kuo nors jį apkloti.

Jeigu nukentėjusysis kraujuoja, pabandykite sustabdyti kraujavimą. Tačiau prisiminkite, kad laikyti užspaustą sužeistą galūnę galima ne ilgiau kaip valandą šaltu metų laiku ir 2 valandas, kai temperatūra yra aukštesnė nei 10 laipsnių, - vėliau prasideda audinių nekrozė.

Būtina žinoti, kad nukentėjusiajam negalima duoti jokių vaistų!

Pasirūpinkite įrodymais ( nuotraukos )

Pasistenkite išsaugoti įrodymus, kad jie liktų toje pačioje vietoje, - įvairias nuolaužas, žibintų šukes ir kita. Labai svarbus įrodymas - stabdymo kelias. Pavyzdžiui, lietus ar sniegas tas žymes gali sunaikinti, tad kuo nors užklokite stabdymo kelią.

Labai pravartu būtų turėti fotoaparatą ir viską nufotografuoti.

Kiti eismo dalyviai

Kol laukiate atvykstant eismo priežiūros tarnybos pareigūnų, užsirašykite kito (ar kitų) eismo įvykio dalyvio pavardę, adresą, telefono numerį, transporto priemonės valstybinį numerį, draudimo bendrovės pavadinimą, draudimo dokumento numerį.

Jeigu esate nukentėjusysis šiame eismo įvykyje, Jums teks kreiptis dėl žalos atlyginimo į kaltininko draudimo bendrovę. Jeigu Jūs esate įvykio kaltininkas, apie incidentą per 3 darbo dienas praneškite savo draudimo bendrovei.

Jeigu eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo

Ne visais atvejais verta laukti policijos. Dabar leidžiama įvykus techninei avarijai, tai yra, kai eismo įvykyje nenukenčia žmonės, nekviesti kelių policijos pareigūnų, o patiems avarijos dalyviams susitarti, nubraižyti schemas ir kreiptis į kaltininko draudimo kompaniją.

Tačiau vis dar labai mažai vairuotojų pasinaudoja galimybe sutaupyti savo bei pareigūnų laiką, supaprastinti techninių avarijų įforminimą bei pagreitinti nuostolių atlyginimą.

Ši tvarka remiasi jau seniai galiojančiu Kelių eismo taisyklių punktu: „271. Jeigu eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, o visi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria, vertindami jo aplinkybes, leidžiama palikti įvykio vietą ir nedelsiant vykti į policiją, prieš tai nubraižius eismo įvykio schemą (nurodžius joje šių taisyklių pažeidimą, jį padariusio asmens vardą ir pavardę) ir po ja pasirašius."

Kaip taisyklingai nubraižyti schemą (eismo įvykio deklaracijos pildymo pavyzdys)

Visų pirma, įsitikinkite, ar turite (tiek Jūs, tiek kaltininkas) vairuotojo pažymėjimus ir galiojančius civilinės atsakomybės draudimo polisus, ir parodykite juos vienas kitam. Jei bent vienas iš avarijos dalyvių kažkurio iš šių dokumentų neturi, būtina kviesti policiją

Pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas kviesti policijos pareigūnus į eismo įvykio vietą privalote, jeigu:
a) eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės,
b) su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių,
c) dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusiojo asmens eismo įvykio vietoje nėra.
Kitais atvejais, jeigu tarpusavyje sutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kartu su kitu eismo įvykio dalyviu turite užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir kreiptis tiesiai į draudikus.


Tačiau, nors nuo 2010 m. sausio 1 d. pagal Kelių eismo taisyklių nuostatas kviesti policiją į eismo įvykio, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės, vietą nėra privaloma, dėl ypatingo tokių eismo įvykių aplinkybių sudėtingumo vis dėlto rekomenduojame nepildyti eismo įvykio deklaracijos, o iškviesti policijos pareigūnus ir siekti, kad jie eismo įvykio aplinkybes užfiksuotų pagal nustatytą tvarką.

Atkreipiame dėmesį, kad apie eismo įvykį, dėl kurio esate atsakingas, Jūsų civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui privalote pranešti raštu per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos ir pateikti draudikui Jūsų bei kito eismo įvykio dalyvio pasirašytą eismo įvykio deklaraciją. Be to, apie eismo įvykį draudikui reikia pranešti ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo įvykio dalyvis yra dėl jo atsakingas. Tuo tarpu eismo įvykyje nukentėjęs asmuo per tą patį laikotarpį įvykio dalyvių pasirašytą eismo įvykio deklaraciją turi pateikti eismo įvykį sukėlusio vairuotojo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui.

Eismo įvykio deklaracijos komplektą sudaro du spalvoti (mėlyna/geltona spalvos) ant savaiminio kopijavimosi popieriaus atspausdinti formos egzemplioriai, kurie yra lygiaverčiai. Išsamius patarimus, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją, raste kitoje antrojo deklaracijos lapo pusėje (patarimai). Vis dėlto, su šiais patarimais reikėtų įdėmiai susipažinti iškart, gavus eismo įvykio deklaracijos blankus, nes juos pildant eismo įvykio metu dažnai daromos klaidos.

Dažniausios eismo įvykio deklaracijos pildymo klaidos:
- eismo įvykio dalyviai deklaracijoje visai nepasirašo;
- nukentėjęs eismo įvykio dalyvis pasirašo ir 14, ir 15 laukeliuose, nors turėtų pasirašyt tik 15 laukelyje „Vairuotojų parašai";
- 12 laukelyje nepažymimos faktinės eismo įvykio aplinkybės;
- pildant 12-jo laukelio 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose dažnai pamirštama išbraukti netinkamus žodžius (pvz., prie 2 langelio - *pradedant važiuoti / atidarant dureles);
- eismo įvykio dalyviai nenurodo savo telefono numerių, el. pašto adresų, dėl ko draudikas negali operatyviai spręsti su žalos atlyginimu susijusių klausimų.

Tuo atveju, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant paprasto švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodoma eismo įvykio data, jo vieta, eismo įvykio dalyviai, ar eismo įvykio metu buvo sužalotų asmenų, taip pat transporto priemonės ir joms padaryti sugadinimai, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus, ir aprašytos eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Kaip jau minėjome, įvykus eismo įvykiui, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės, vis dėlto patariame siekti, kad eismo įvykio aplinkybes užfiksuotų į eismo įvykio vietą iškviesti policijos pareigūnai.

Draudikų informavimas

Kaip reikia informuoti draudikus, pakankamai aiškiai nurodyta LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnyje:

 • „Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo:
  1. Imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą.
  2. Apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai.
  3. Pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną draudikui nustatyti.
  4. Per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas.
  5. Per 5 darbo dienas raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie pateiktą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, pateikti visus būtinus paaiškinimus ir turimą informaciją.
 • Su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas ir pretenziją dėl padarytos per eismo įvykį žalos teikiantis asmuo privalo pateikti draudikui arba Biurui turimus eismo įvykio bei žalos įrodymus, padėti jiems išsiaiškinti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko ar Biuro nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leisti draudikui ar Biurui ištirti per eismo įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį.
 • Atsakingas už neapdraustą transporto priemone padarytą žalą asmuo privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos apie žalos padarymą raštu pranešti Biurui, priešingu atveju žalos administravimo ir atlyginimo klausimas bus sprendžiamas jam nedalyvaujant".

Ginčai

Neretai nukentėjusieji (ir ne tik jie) būna nepatenkinti eismo priežiūros tarnybos išvadomis, draudikų paskirtomis išmokomis. Kilus ginčams dėl įvykio, Eismo priežiūros tarnyboje bus sudaryta komisija, kuri pateiks savo išvadas. Jeigu ir jos netenkina, teks kreiptis į teismą. Jei nesutinkate su draudikų išvadomis, galite kreiptis į draudimo priežiūros komisiją (DPK). Beje, sudėtingesni atvejai pakankamai reti ir teisybė dažniausiai nustatoma jau pirmoje instancijoje.

UADBB „Sapinetos draudimas" teikiamos konsultacijomis

 • Konsultuojame klientus (išskyrus atstovavimą teisme). Mūsų tikslas - užtikrinti, kad būtų greitai perduodamos pretenzijos, bei būtų panaudotos visos priemones kliento stabiliai finansinei būklei užtikrinti.
 • Prireikus pranešame draudimo kompanijai apie žalą.
 • Padedame surinkti ir pateikti reikalingus draudimų kompanijai dokumentus.
 • Sumažiname laiko sąnaudas, galinčias atsirasti tarp pranešimo apie draudiminį atvejį ir galutinio sprendimo.
 • Nagrinėjimo metu užtikriname, kad būtų reguliariai informuojamos visos šalys.
 • Pateikiame ataskaitas apie žalą ir jos padengimą.


Kiekviena draudimo bendrovė skirtingai tvarko žalos procedūrą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, reikia kreiptis į atitinkamos draudimo bendrovės žalų sureguliavimo tarnybą, pagal žemiau patektas nuorodas. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome pranešti mums.

Žalų sureguliavimo tarnybos

 

 

BTA DRAUDIMAS, UAB
Vilniaus žalų centras
Verkių g. 29, 18 korpusas
Tel.: +370 5 210 26 91; faksas: +370 5 211 16 52

 

 

 

ergo

ERGO LIETUVA, UADB
Vilniaus žalų centras
Geležinio Vilko g. 6A
Tel.: 1887

 

 

 

if

"If P&C Insurance AS" filialas

Vilniaus žalų centras
Žalgirio g. 88

Tel.: 1620 arba, +370 5 210 89 05;

Faksas: +370 5 210 89 10

 

 

LIETUVOS DRAUDIMAS, AB
Vilniaus žalų centras
Ukmergės g. 315 B
Tel.: 1828; faksas: +370 5 231 41 38

 

 

 

gjensidige

ADB „Gjensidige" Lietuvos filialas
Vilniaus žalų centras
Konstitucijos pr. 7
Tel.: 1626 arba +370 5 272 16 26

 

 

 

gjensidige

UADB Compensa Vienna Insurance Group
Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius
Įmonės kodas/company code 302495752

 

 

 


Mūsų partneriai