Patikimas ir patogus draudimas

Visos draudimo paslaugos JUMS

Draudimo brokerių įmonė
TPVCA

TPVCA

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas

KASKO

KASKO

Savanoriškas transporto priemonių draudimas

Turto draudimas

Turto draudimas

Turto draudimas

Kelionės draudimas

Kelionės draudimas

Kelionės draudimas

Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas

Apie mus

Jau 11 metų siūlome nepriklausomų draudimo brokerių paslaugas ne tik sudarant draudimo sutartis pagrindinėse Lietuvos draudimo bendrovėse, bet ir kvalifikuotą pagalbą atlyginant žalą atsitikus draudiminiam įvykiui.

Nauda Jums:

  • mūsų paslaugos Jums nieko nekainuoja;
  • taupote laiką ir finansines sąnaudas pasirenkant draudimo paslaugą ir patikimą draudimo bendrovę;
  • laiku pasirūpinsime draudimo sutarčių atnaujinimu
  • atliksime Jūsų turimų draudimo sutarčių analizę ir pateiksime savo rekomendacijas;
  • gausite kvalifikuotą pagalbą registruojant draudiminius įvykius draudimo bendrovėse ir atlyginant patirtą žalą;
  • esant reikalui pasiūlysime advokato ir autoserviso paslaugas.

Apie mus:

  • UADBB "Spainetos draudimas" savo veiklą vykdo nuo 1999 metų.
  • Įmonėje dirba licencijuoti draudimo brokeriai, turintys ilgametę patirtį.
  • Bendradarbiaujame su pagrindinėmis Lietuvos gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendrovėmis.

 

 

INFORMACIJA KLIENTUI

 

(DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

 

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi, 170 straipsnio 3 dalimi, 176 straipsnio 1 dalimi, 177 straipsnio 4 dalimi ir LR Draudimo Priežiūros Komisijos nutarimu „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams" 2004 03 16 Nr. N-30 privaloma tvarka teikiame Jums šią informaciją:

 

1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas -

Uždaroji Akcinė Draudimo Brokerių Bendrovė „Spainetos draudimas"; įmonės kodas-     135504267;buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 64-7, LT -44311, Kaunas.

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo -

Kauno m. sav. juridinių asmenų registro Nr. 049603., http://www.registrucentras.lt

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas

LR Draudimo Priežiūros Komisijos tinklapis http://www.dpk.lt/ .

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis

UADBB „Spainetos draudimas" nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų.

Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Spainetos draudimas" akcijų.

5. Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti LR Draudimo Priežiūros Komisijai.

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima taip pat pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.

6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų LR Draudimo Priežiūros Komisija.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į LR Draudimo Priežiūros Komisiją, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą.

Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.

Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į LR Draudimo Priežiūros Komisiją.

Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti 2004 03 09 dienos LR Draudimo Priežiūros Komisijos Nutarime Nr. N-28 arba tinklapyje http://www.dpk.lt/ .

8. Konsultavimo pobūdis

o   UADBB „Spainetos draudimas" konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu.

o   UADBB „Spainetos draudimas" konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu.

Klientas turi teisę reikalauti UADBB „Spainetos draudimas" pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja.

9. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas

Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

10. Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sydarymo tarpininkauja UADBB „Spainetos draudimas", taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Nuorašai (dublikatai)

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

12. Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai

UADBB „Spainetos draudimas" konsultuoja klientus tik atlikęs pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasis profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, UADBB „Spainetos draudimas" nustato ir nurodo, remdamasis visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasis jis klientui duoda vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.

UADBB " Spainetos draudimas" vykdo veiklą kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vadovaudamasis bendradarbiavimo sutartimis su draudimo bendrovėmis, kurių sąrašą galima sužinoti atvykus į įmonės buveinę.

Mūsų partneriai